Πρόγραμμα Σπίτι μου: «Τέλος» στην αίτηση για δάνειο σε νέους

0
1296
dypa aitisi daneio spiti
Οδηγίες για αίτηση για δάνειο σε νέους για αγορά σπιτιού

Είναι τέτοιος ο χαμός που έχει γίνει με το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Σπίτι μου» για χαμηλότοκα ή άτοκα δάνεια σε νέους έως 39 ετών για αγορά πρώτης κατοικίας που σε μερικές ημέρες έχουν ήδη υποβληθεί 14.000 αιτήσεις.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» της ΔΥΠΑ θα έχει ωφελούμενος… 10.000 νέους, οπότε καταλαβαίνει κανείς πως η μάχη των δανείων θα είναι μεγάλη.

Η εφημερίδα Καθημερινή ανέφερε πως από τις 14.000 αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί 600, με τις 50 να βρίσκονται σε καθεστώς υπαγωγής.

Αν δεν δοθεί επιπλέον κονδύλιο από τα 500 εκατ. ευρώ, γίνεται κατανοητό πως αρκετοί θα μείνουν εκτός προγράμματος.

dypa.gov.gr – Σπίτι μου: Πώς η αίτηση για δάνειο σε νέους

Πού η αίτηση για δάνειο από το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

Την αίτηση για δάνειο για το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ «Σπίτι μου» μπορείτε να κάνετε στην τράπεζα της αρεσκείας σας.

Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πλατφόρμα, στην οποία μπαίνετε Online και βάζετε τα δικαιολογητικά που χρειάζεται.

Μπορείτε, ωστόσο, να μπείτε στο dypa.gov.gr και να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Η συμμετοχή των τραπεζών στα δάνεια που θα εκταμιευθούν περιορίζεται στο 25% ενώ η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα συμμετέχει με άτοκο δανεισμό κατά 75%, ή και 100% όταν πρόκειται για τρίτεκνους.

Σπίτι μου: Τα δικαιολογητικά για την τράπεζα

  • Ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (που δεν έχει εκδοθεί νωρίτερα από 1 μήνα πριν την αίτηση).
  • Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του τελευταίου φορολογικού έτους.
  • Δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου έτους.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του Προγράμματος τους οποίους αποδέχεται πλήρως.

Πόσο χρήματα παίρνετε, πώς πρέπει να είναι το ακίνητο

Το ποσό του δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ, ενώ το ακίνητο που θα αγοραστεί δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς και τα έγγραφα που απαιτούνται.

Τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και των υπόλοιπων κριτηρίων θα τον κάνει η τράπεζα και στη συνέχεια η αίτηση θα πάει στη ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά νέους από 25 έως 39 ετών, με ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρω έως 16.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο, το ποσό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που από τα ως άνω δικαιολογητικά προκύπτει η ύπαρξη ακινήτου, για να κριθεί, εάν αυτό είναι κατάλληλο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των αιτούντων, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια, που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

  • Το ακίνητο να έχει εμβαδόν ίσο ή μεγαλύτερο από 50 τ.μ., το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα.
  • Ο αιτών διαθέτει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία επί του ακινήτου κατά ποσοστό άνω του 50%.
  • Το ακίνητο βρίσκεται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με τον τόπο εργασίας ή άσκησης επαγγέλματος του αιτούντος.
  • Το ακίνητο έχει χρήση κατοικίας.

Υπενθυμίζεται πως για τη λήψη του δανείου ισχύουν τραπεζικά κριτήρια. Ο χρόνος αποπληρωμής εξαρτάται από τη συμφωνία με την τράπεζα. Μπορεί να είναι 10, 20 ή 30 χρόνια.

Οι υποψήφιοι θα καλύπτουν από το δάνειο έως και το 90% της εμπορικής αξίας του σπιτιού με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ, για αγορά πρώτης κατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να συμμετάσχει και με ίδια κεφάλαια.

Έτσι αν ο εκτιμητής της τράπεζας αξιολογήσει την εμπορική αξία του ακινήτου στις 150.000 ευρώ ο ωφελούμενος θα συμμετάσχει με 15.000 ευρώ από ίδια κεφάλαια. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουν υπόψη τους οι δανειολήπτες.

Μέχρι πότε μπορώ να βρω σπίτι αν εγκριθεί το δάνειο από την τράπεζα

Μόλις καταθέσει ο υποψήφιος δανειολήπτης τα δικαιολογητικά στην τράπεζα, αυτή θα ελέγξει μέσα σε 60 μέρες αν πληροί τα κριτήρια.

Αν προεγκρίνει το δάνειο, τότε μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα που τον ενημερώνει θα πρέπει ο ωφελούμενος να βρει την πρώτη κατοικία του.
Εντός της σχετικής προθεσμίας ο αιτών οφείλει να γνωστοποιήσει στο πιστωτικό ίδρυμα το αιτούμενο ποσό δανείου, το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή στην οποία προτίθεται να το αγοράσει και να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο.
Εφόσον η εν λόγω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η οικονομική προέγκριση παύει να ισχύει. Διαφορετικά, κατόπιν των αναγκαίων ελέγχων, η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και εκκινεί ο νομικός και τεχνικός έλεγχος του προς αγορά ακινήτου.

Η περίοδος ολοκλήρωσης τεχνικού και νομικού ελέγχου του υπό αγορά ακινήτου διαρκεί έως και εξήντα ημέρες από την ημερομηνία της ένταξης της αίτησης στο Πρόγραμμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον ο αιτών επιθυμεί να συνεχίσει με έτερο ακίνητο, μπορεί να το πράξει υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης του νομικού και τεχνικού ελέγχου του ακινήτου από το πιστωτικό ίδρυμα, δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι ημέρες από την ένταξη της αίτησης στο Πρόγραμμα.

Ο μέγιστος χρόνος για την υπογραφή της σύμβασης δανείου και την εκταμίευση του δανείου είναι έως έξι μήνες από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο Πρόγραμμα.