Προσλήψεις ΔΕΗ: Αίτηση – Δείτε ποιες ειδικότητες

0
1546

Προσλήψεις ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Ποιες ειδικότητες και σε ποιες θέσεις εργασίες αφορούν.

Η Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων (ΔΕΛΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Λιγνιτικών Μονάδων (ΔΕΛΜ), που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα, του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) της ανακοίνωσης.

Υποβολή αιτήσεων από Παρασκευή 13.01.2023 έως και Δευτέρα 23.01.2023