Β’ Χαιρετισμοί 2024: Τι ώρα ξεκινούν 29/03 Live στίχοι

0
447
xairetismoi live wra stixoi
Τι ώρα ξεκινούν οι Χαιρετισμοί

Μετά τους πρώτους Χαιρετισμούς της Παρασκευής 22/03 ακολουθούν οι Β’ Χαιρετισμοί, αυτή την Παρασκευή 29 Μαρτίου.

Τις δύο επόμενες Παρασκευές έχουμε τους Γ’ και Δ’ Χαιρετισμούς και στη συνέχεια τον Ακάθιστο Ύμνο, όπου διαβάζονται όλοι Χαιρετισμοί.

Διαβάστε επίσης: Χαιρετισμοί 2024 LIVE εδώ – Τι ώρα ξεκινούν

Και φέτος μέσω του eidiseistwra.gr θα μπορείτε να βλέπετε τους Χαιρετισμούς 2024 Live από τον υπολογιστή σας, το κινητό σας, το tablet σας. Το εν λόγω άρθρο θα ανανεώνεται κάθε Παρασκευή, ώστε να βλέπετε από τον ναό τη λειτουργία των Χαιρετισμών.

Εδώ θα δείτε το live όταν ανοίξει.

Β’ Χαιρετισμοί 2024: Τι ώρα την Παρασκευή 29/03

Δεν έχουν όλοι οι ναοί την ίδια ώρα έναρξης στην τελετή για τους Χαιρετισμούς 2024.

Η ώρα της έναρξης της Λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από ναό σε ναό. Συνήθως είναι μεταξύ 5 και 7 το απόγευμα.

Καλό θα είναι να ανατρέξετε στην ενορία σας, ώστε να δείτε την ακριβή ώρα έναρξης.

Πότε είναι οι Γ’ Χαιρετισμοί

Οι Γ χαιρετισμοί της Παναγίας είναι την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024.

Πότε είναι οι Δ’ Χαιρετισμοί

Οι Δ’ χαιρετισμοί της Παναγίας είναι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024.

Πότε είναι ο Ακάθιστος Ύπνος 2024

Αμέσως μετά τους Χαιρετισμούς, ακολουθεί ο Ακάθιστος Ύμνος. Η ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου πέφτει το 2024, την Παρασκευή 19 Απριλίου.

Οι στίχοι στους Β’ Χαιρετισμούς

Άξιόν εστιν ως αληθώς, μακαρίζειν σε τήν Θεοτόκον, τήν αειμακάριστον καί παναμώμητον, καί Μητέρα τού Θεού ημών. Τήν τιμιωτέραν τών Χερουβείμ, καί ενδοξοτέραν ασυγκρίτως τών Σεραφείμ, τήν αδιαφθόρως, Θεόν Λόγον τεκούσαν, τήν όντως Θεοτόκον σέ μεγαλύνομεν.

Τό προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει, εν τή σκηνη τού Ιωσήφ σπουδή επέστη ο Ασώματος, λέγων τη Απειρογάμω: ο κλινας τη καταβάσει τούς ουρανούς χωρείται αναλλοιώτως όλος εν σοί. Όν καί βλέπων εν μήτρα σου λαβόντα δούλου μορφήν, εξίσταμαι κραυγάζειν σοι, Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε!

ΣΤΑΣΙΣ Β’

Ήκουσαν οι ποιμένες τών αγγέλων υμνούντων τήν ένσαρκον Χριστού παρουσίαν καί δραμόντες ως πρός ποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνόν άμωμον εν τή γαστρί Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπον

Χαίρε αμνού καί ποιμένος μήτηρ χαίρε αυλή λογικών προβάτων

Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριον χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριον

Χαίρε ότι τά ουράνια συναγάλλονται τή γή χαίρε ότι τά επίγεια συγχορεύουσι ουρανοίς

Χαίρε τών αποστόλων τό ασίγητον στόμα χαίρε τών αθλοφόρων τό ανίκητον θάρσος

Χαίρε στερρόν τής πίστεως έρεισμα χαίρε λαμπρόν τής χάριτος γνώρισμα

Χαίρε δι΄ ής εγυμνώθη ο Άδης χαίρε δι΄ ής ενεδύθημεν δόξαν

Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Θεοδρόμον αστέρα θεωρήσαντες μάγοι τή τούτου ηκολούθησαν αίγλη καί ως λύχνον κρατούντες αυτόν δι΄ αυτού ηρεύνων κραταιόν άνακτα καί φθάσαντες τόν άφθαστον εχάρησαν αυτώ βοώντες Αλληλούϊα.

Ίδον παίδες Χαλδαίων εν χερσί τής Παρθένου τόν πλάσαντα χειρί τούς ανθρώπους καί Δεσπότην νοούντες αυτόν ει καί δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τοίς δώροις θεραπεύσαι καί βοήσαι τή ευλογημένη

Χαίρε αστέρος αδύτου μήτηρ χαίρε αυγή μυστικής ημέρας

χαίρε τής απάτης τήν κάμινον σβέσασα χαίρε τής Τριάδος τούς μύστας φωτίζουσα

χαίρε τύραννον απάνθρωπον εκβαλούσα τής αρχής χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν

χαίρε η τής βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας χαίρε η τού βορβόρου ρυομένη τών έργων

χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα χαίρε φλογός παθών απαλλάττουσα

χαίρε πιστων οδηγέ σωφροσύνης χαίρε πασών γενεών ευφροσύνη

Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις τήν Βαβυλώνα εκτελέσαντές σου τόν χρησμόν καί κηρύξαντές σε τόν Χριστόν άπασιν αφέντες τόν Ηρώδη ως ληρώδη μή ειδότα ψάλλειν Αλληλούϊα.

Λάμψας εν τή Αιγύπτω φωτισμόν αληθείας εδίωξας τού ψεύδους τό σκότος τά γάρ είδωλα ταύτης Σωτήρ μή ενέγκαντά σου τήν ισχύν πέπτωκεν οι τούτων δέ ρυσθέντες εβόων πρός τήν Θεοτόκον

Χαίρε ανόρθωσις τών ανθρώπων χαίρε κατάπτωσις τών δαιμόνων

Χαίρε τής απάτης τήν πλάνην πατήσασα χαίρε τών ειδώλων τόν δόλον ελέγξασα

Χαίρε θάλασσα ποντίσασα Φαραώ τόν νοητόν χαίρε πέτρα η ποτίσασα τούς διψώντας τήν ζωήν

Χαίρε πύρινε στύλε οδηγών τούς εν σκότει χαίρε σκέπη τού κόσμου πλατυτέρα νεφέλης

Χαίρε τροφή τού μάννα διάδοχε χαίρε τρυφής αγίας διάκονε

Χαίρε η γή η τής επαγγελίας χαίρε εξ ής ρέει μέλι καί γάλα

Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.