Χαιρετισμοί 2023: Τι ώρα είναι οι Γ’ – Οι συγκινητικοί στίχοι

0
1440

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου οι Χριστιανοί θα προσέλθουν στη Λειτουργία για τους Γ’ Χαιρετισμούς.

Τις δύο περασμένες Παρασκευές ψάλθηκαν οι Χαιρετισμοί Α’ και Β’, ακολουθούν οι Δ’ Χαιρετισμοί και ο Ακάθιστος Ύμνος.

Τι ώρα ξεκινούν οι Γ’ Χαιρετισμοί 2023

Σε γενικές γραμμές, η έναρξη των Χαιρετισμών προγραμματίζεται κάπου μεταξύ 17:00 και 19:00, ωστόσο για να είστε σίγουροι θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ενορία σας, η οποία θα έχει αναρτήσει το πρόγραμμα στην εκκλησία.

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Βύρωνος θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 19:00

Θα τους δείτε LIVE εδώ:

Οι ημερομηνίες για τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου 2023:

 • Α’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 3 Μαρτίου
 • Β’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 10 Μαρτίου
 • Γ’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 17 Μαρτίου
 • Δ’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 24 Μαρτίου
 • Ακάθιστος Ύμνος, Παρασκευή 31 Μαρτίου

Ακάθιστος Ύμνος Γ Στάσις

Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,
ἡμῖν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις·
ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός,
καὶ φυλάξας ταύτην,
ὥσπερ ἦν ἄφθορον,
ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες,
ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,
χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα,
χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.
Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί,
χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ’ οὗ σκέπονται πολλοί.
Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,
χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.
Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις,
χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας,
χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ξένον τόκον ἰδόντες,
ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες·
διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός,
ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος·
βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος,
τοὺς αὐτῷ βοώντας·
Ἀλληλούια.

λως ἦν ἐν τοῖς κάτω,
καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν,
ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος·
συγκατάβασις γὰρ θεϊκή,
οὐ μετάβασις τοπικὴ γέγονε,
καὶ τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου,
ἀκουούσης ταῦτα·
Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα,
χαῖρε, σεπτοῦ μυστηρίου θύρα.
Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα,
χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα.
Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβείμ,
χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφείμ.
Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα,
χαῖρε, ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα.
Χαῖρε, δι’ ἧς ἐλύθη παράβασις,
χαῖρε, δι’ ἧς ἠνοίχθη παράδεισος.
Χαῖρε, ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας,
χαῖρε, ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων,
κατεπλάγη τὸ μέγα,
τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον·
τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν,
ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον,
ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα,
ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως·
Ἀλληλούια.

Ρήτορας πολυφθόγγους,
ὡς ἰχθύας ἀφώνους,
ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε·
ἀποροῦσι γὰρ λέγειν,
τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις,
καὶ τεκεῖν ἴσχυσας·
ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριο ν θαυμάζοντες,
πιστῶς βοῶμεν·
Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον,
χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον.
Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα,
χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.
Χαῖρε, ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί,
χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.
Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα,
χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.
Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα,
χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.
Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι,
χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.
Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον,
ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,
πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε·
καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός,
δι’ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος·
ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας,
ὡς Θεὸς ἀκούει·
Ἀλληλούια.

Τι είναι οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου είναι ένα μεγάλο ποίημααφιερωμένο στην Παναγία (Θεοτόκο), εξυμνώντας την μέσα από επαίνους, ευχαριστίες και προσευχές. Οι στίχοι μιλούν για το ρόλο της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιότητά της κ.τ.λ.

Πρόκειται για ένα μελοποιημένο (με μουσική δηλαδή) ποίημα, το οποίο αποτελείται από 24 στροφές («οίκους»), που αρχίζουν, με τη σειρά, από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. Ανήκει σε ένα είδος κλασικής βυζαντινής μουσικής, το οποίο ονομάζεται «κοντάκιο».

Το ποίημα αυτό πιστεύεται ότι γράφτηκε από τον άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, έναν ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών, κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα εκκλησιαστικά ποιήματα που έχουν γραφτεί ποτέ, ενώ έχει αποτελέσει και πηγή έμπνευσης για πολλούς άλλους χαιρετισμούς προς άλλες σημαντικές φιγούρες της ορθόδοξης εκκλησίας που γράφτηκαν μετέπειτα.

Αργίες 2023: Πότε πέφτει το Πάσχα

 • Ευαγγελισμός της Θεοτόκου: Σάββατο 25 Μαρτίου
 • Μεγάλη Παρασκευή: 14 Απριλίου
 • Μεγάλο Σάββατο: 15 Απριλίου
 • Κυριακή του Πάσχα: 16 Απριλίου
 • Δευτέρα του Πάσχα: 17 Απριλίου
 • Εργατική Πρωτομαγιά: Δευτέρα 1 Μαΐου
 • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 5 Ιουνίου
 • Δεκαπενταύγουστος: Τρίτη 15 Αυγούστου
 • 28η Οκτωβρίου: Σάββατο 28 Οκτωβρίου
 • Χριστούγεννα: Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου
 • Σύναξη της Θεοτόκου: Τρίτη 26 Δεκεμβρίου