Χαιρετισμοί 2023 LIVE – Τι ώρα είναι σήμερα

0
1489

Σήμερα οι Χαιρετισμοί Γ’. Δείτε live τη θεία λειτουργία.

Οι τρίτοι χαιρετισμοί θα λάβουν χώρα σήμερα, Παρασκευή 17 Μαρτίου στις ορθόδοξες εκκλησίες.

Οι Γ’ Χαιρετισμοί της Θεοτόκου θα ψαλλούν το απόγευμα με την ώρα έναρξης να διαφέρει από ενορία σε ενορία.

Συνήθως βρίσκεται τελούνται μεταξύ 17:00 και 19:00.

Για να είστε σίγουροι θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ενορία σας.

Δείτε ζωντανά τους Χαιρετισμούς Γ’ από την Πύλη Τρικάλων

Η Live μετάδοση από την Πύλη Τρικάλων θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα.

Υπενθυμίζουμε πως οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου γίνονται κάθε απόγευμα Παρασκευής, κατά της 5 εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής.
Πρόκειται για ένα μεγάλο, μελοποιημένο ποίημα, αφιερωμένο στην Παναγία (Θεοτόκο), το οποίο ψάλλεται από τον ιερέα. Αποτελείται από 24 στροφές («οίκους»), ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά. Έτσι, η πρώτη λέξη της πρώτης στροφής ξεκινά με το γράμμα «Α» («Ἄγγελος πρωτοστάτης […]», η πρώτη λέξη της δεύτερης στροφής με το γράμμα «Β» («Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν […]») κ.ο.κ.

Οι 24 στροφές των Χαιρετισμών της Θεοτόκου χωρίζονται σε 4 κομμάτια (4 «στάσεις»). Πριν από αυτές τις στροφές, οι ψάλτες ψέλνουν ένα άλλο που λέγεται «κανόνας των Χαιρετισμών».

Με την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, κάθε Παρασκευή βράδυ ψάλλεται και από ένα κομμάτι των Χαιρετισμών (η πρώτη στάση την πρώτη Παρασκευή, η δεύτερη την επόμενη κ.ο.κ). Την Πέμπτη Παρασκευή (που είναι μια εβδομάδα πριν από την Μεγάλη Παρασκευή), ο παπάς θα ψάλλει ολόκληρο το έργο, από την αρχή μέχρι το τέλος (ο Ακάθιστος Ύμνος).

Πότε ψάλλεται ο Ακάθιστος Ύμνος

Οι επόμενοι χαιρετισμοί, οι Δ’ είναι την  Παρασκευή 24 Μαρτίου

Ο Ακάθιστος Ύμνος θα ψαλλεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου: Στάση Γ’ – Οι στίχοι

Νέαν ἔδειξε κτίσιν,

ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,

ἡμῖν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ γενομένοις·

ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός,

καὶ φυλάξας ταύτην,

ὥσπερ ἦν ἄφθορον,

ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες,

ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·

Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,

χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.

Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα,

χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.

Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί,

χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ’ οὗ σκέπονται πολλοί.

Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,

χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.

Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις,

χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.

Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας,

χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ξένον τόκον ἰδόντες,

ξενωθῶμεν τοῦ κόσμου, τὸν νοῦν εἰς οὐρανὸν μεταθέντες·

διὰ τοῦτο γὰρ ὁ ὑψηλὸς Θεός,

ἐπὶ γῆς ἐφάνη ταπεινὸς ἄνθρωπος·

βουλόμενος ἑλκύσαι πρὸς τὸ ὕψος,

τοὺς αὐτῷ βοώντας·

Ἀλληλούια.

Ὅλως ἦν ἐν τοῖς κάτω,

καὶ τῶν ἄνω οὐδόλως ἀπῆν,

ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος·

συγκατάβασις γὰρ θεϊκή,

οὐ μετάβασις τοπικὴ γέγονε,

καὶ τόκος ἐκ Παρθένου θεολήπτου,

ἀκουούσης ταῦτα·

Χαῖρε, Θεοῦ ἀχωρήτου χώρα,

χαῖρε, σεπτοῦ μυστηρίου θύρα.

Χαῖρε, τῶν ἀπίστων ἀμφίβολον ἄκουσμα,

χαῖρε, τῶν πιστῶν ἀναμφίβολον καύχημα.

Χαῖρε, ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπὶ τῶν Χερουβείμ,

χαῖρε, οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπὶ τῶν Σεραφείμ.

Χαῖρε, ἡ τἀναντία εἰς ταὐτὸ ἀγαγοῦσα,

χαῖρε, ἡ παρθενίαν καὶ λοχείαν ζευγνῦσα.

Χαῖρε, δι’ ἧς ἐλύθη παράβασις,

χαῖρε, δι’ ἧς ἠνοίχθη παράδεισος.

Χαῖρε, ἡ κλεὶς τῆς Χριστοῦ βασιλείας,

χαῖρε, ἐλπὶς ἀγαθῶν αἰωνίων.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Πᾶσα φύσις Ἀγγέλων,

κατεπλάγη τὸ μέγα,

τῆς σῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον·

τὸν ἀπρόσιτον γὰρ ὡς Θεόν,

ἐθεώρει πᾶσι προσιτὸν ἄνθρωπον,

ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα,

ἀκούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως·

Ἀλληλούια.

Ρήτορας πολυφθόγγους,

ὡς ἰχθύας ἀφώνους,

ὁρῶμεν ἐπὶ σοὶ Θεοτόκε·

ἀποροῦσι γὰρ λέγειν,

τὸ πῶς καὶ Παρθένος μένεις,

καὶ τεκεῖν ἴσχυσας·

ἡμεῖς δὲ τὸ μυστήριο ν θαυμάζοντες,

πιστῶς βοῶμεν·

Χαῖρε, σοφίας Θεοῦ δοχεῖον,

χαῖρε, προνοίας αὐτοῦ ταμεῖον.

Χαῖρε, φιλοσόφους ἀσόφους δεικνύουσα,

χαῖρε, τεχνολόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα.

Χαῖρε, ὅτὶ ἐμωράνθησαν οἱ δεινοὶ συζητηταί,

χαῖρε, ὅτι ἐμαράνθησαν οἱ τῶν μύθων ποιηταί.

Χαῖρε, τῶν Ἀθηναίων τὰς πλοκὰς διασπῶσα,

χαῖρε, τῶν ἁλιέων τὰς σαγήνας πληροῦσα.

Χαῖρε, βυθοῦ ἀγνοίας ἐξέλκουσα,

χαῖρε, πολλοὺς ἐν γνώσει φωτίζουσα.

Χαῖρε, ὁλκὰς τῶν θελόντων σωθῆναι,

χαῖρε, λιμὴν τῶν τοῦ βίου πλωτήρων.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Σῶσαι θέλων τὸν κόσμον,

ὁ τῶν ὅλων κοσμήτωρ,

πρὸς τοῦτον αὐτεπάγγελτος ἦλθε·

καὶ ποιμὴν ὑπάρχων ὡς Θεός,

δι’ ἡμᾶς ἐφάνη καθ’ ἡμᾶς ἄνθρωπος·

ὁμοίῳ γὰρ τὸ ὅμοιον καλέσας,

ὡς Θεὸς ἀκούει·

Ἀλληλούια.