Δάνεια σε νέους: Αίτηση, δικαιολογητικά – Οδηγίες για τη διαδικασία

0
2937

Προς το παρόν δεν έχει ανοίξει το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για χαμηλότοκα δάνεια σε νέους από 25 έως 39 ετών για αγορά σπιτιού, αλλά συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ημερομηνία για αίτηση για δάνειο

Όλα δείχνουν πως το πρόγραμμα για τα στεγαστικά δάνεια σε νέους θα ανοίξει μετά το Πάσχα, προς τα μέσα ή τέλος Απριλίου.

Ενώ, δεν έχει γίνει γνωστό μέσω του ΦΕΚ, πόσο θα διαρκέσει.

Κριτήρια και απαραίτητες προϋποθέσεις για τα δάνεια σε νέους

Το εν λόγω πρόγραμμα χορήγησης δανείου αφορά νέους από 25 έως 39 ετών.

Το ατομικό εισόδημα είναι έως 16.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Για κάθε τέκνο, το ποσό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ.

Όμως, υπάρχουν περιορισμοί και ως προς τα σπίτια που θα αγοράσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Τα σπίτια θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 ετών και άνω και έως 150 τετραγωνικά.

Δεν θα πρέπει να ανήκουν σε συγγενή τους, αλλά ούτε και οι ωφελούμενοι να διαθέτουν άλλο ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

Προς το παρόν οι ωφελούμενοι θα είναι 10.000 νέοι ή νέα ζευγάρια (ένας από τους δύο πρέπει να είναι έως 39 ετών).

Το ανώτατο ποσό του δανείου θα είναι η χορήγηση έως και 150.000 ευρώ για σπίτι με εμπορική αξία μέχρι 200.000 ευρώ.

Πώς γίνεται η αίτηση για το δάνειο Τα βήματα

  1. Αρχικά η αίτηση γίνεται στην τράπεζα.
  2. Στη συνέχεια η τράπεζα ελέγχει αν οι προϋποθέσεις τηρούνται και στη συνέχεια η ΔΥΠΑ.
  3. Η τράπεζα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου, δηλαδή της οικονομικής δυνατότητάς του να πληρώνει το δάνειο.
  4. Προέγκριση δανείου.
  5. Θα πρέπει να γίνει γνωστό το ύψος του δανείου, που ζητά ο ενδιαφερόμενος και της τιμής του ακινήτου που σκοπεύει να αγοράσει με αποδεικτικά έγγραφα.
  6. Εκταμίευση δανείου.

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται

  • Η ηλικία του αιτούντος αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  • Η οικογενειακή κατάσταση (σε περίπτωση π.χ. μονογονεϊκής οικογένειας ή οικογένειας πολυτέκνων) αποδεικνύεται με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που έχει εκδοθεί όχι νωρίτερα από έναν μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης για χορήγηση δανείου. Ειδικά, ως προς την απόδειξη της ιδιότητας του μονογονέα, ο αιτών πρέπει να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (χηρεία, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας, υιοθεσία από ένα μόνο γονέα κ.ά.).
  • Για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των αιτούντων χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο. Ως δικαιολογητικά έγγραφα για το στοιχείο αυτό μπορεί να υποβληθεί είτε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους, είτε το εκκαθαριστικό σημείωμα/πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους. Αντίστοιχα, σε περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, τα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται και από τους δύο, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.
  • Για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους, οι αιτούντες υποβάλλουν τη δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) του τελευταίου έτους. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, υποβάλλονται και τα αντίστοιχα έγγραφα των συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, ανεξάρτητα εάν η αίτηση για τη χορήγηση του δανείου υποβάλλεται από κοινού ή από τον έναν εκ των δύο.

Η υποβολή των δικαιολογητικών συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή και πλήρη, τα δικαιολογητικά γνήσια και ότι έχει λάβει γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται πλήρως. Οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά η να διερευνήσουν περαιτέρω την πιστοληπτική ικανότητα του αιτούντος.

Πώς θα μπορεί να πάρει 150.000 ευρώ για δάνειο

Για τη λήψη του δανείου ισχύουν τραπεζικά κριτήρια. Ο χρόνος αποπληρωμής εξαρτάται από τη συμφωνία με την τράπεζα. Μπορεί να είναι 10, 20 ή 30 χρόνια.

Οι υποψήφιοι θα καλύπτουν από το δάνειο έως και το 90% της εμπορικής αξίας του σπιτιού με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ, για αγορά πρώτης κατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι ο δανειολήπτης θα πρέπει να συμμετάσχει και με ίδια κεφάλαια στο 10%.

Έτσι αν ο εκτιμητής της τράπεζας αξιολογήσει την εμπορική αξία του ακινήτου στις 150.000 ευρώ ο ωφελούμενος θα συμμετάσχει με 15.000 ευρώ από ίδια κεφάλαια. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουν υπόψη τους οι δανειολήπτες.