Επίδομα ανεργίας: Σε αυτούς κόβει το μισό o ΟΑΕΔ – ΔΥΠΑ

0
1789

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ – ΔΥΠ για το επίδομα ανεργίας. Σε ποιους το κόβει.

Αλλάζουν οι προϋποθέσεις για το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα, με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα» ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την παράταση καταβολής επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας.

Ειδικότερα, τίθεται ως προϋπόθεση για την παράταση της καταβολής κατά το ήμισυ των παροχών επίδομα ανεργίας και ενίσχυση των αυτοτελώς και ανεξάρτητων απασχολουμένων (παρ. 2 άρθρου 44 ν.3986/2011), η πρόσληψη του αναζητούντος εργασία μόνο σε θέση πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοθέτη, η τροπολογία εξυπηρετεί την ανάγκη καταβολής του μισού του επιδόματος ανεργίας σε όσους έχουν βρει εργασία πλήρους απασχόλησης, προς τον σκοπό ενθάρρυνσης της πλήρους απασχόλησης. Θεωρεί ότι έτσι τα κίνητρα για εύρεση εργασίας πρέπει να κατευθύνονται σε εργασίες ποιοτικές, πλήρους απασχόλησης.

Η αλλαγή με το επίδομα αφορά στους ανέργους που βρίσκουν εργασία πλήρους απασχόλησης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι η παράταση του επιδόματος ανεργίας για αναζητούντες εργασία που βρίσκουν εργασία, ισχύει μόνο για όσους βρίσκουν εργασία πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να ενισχυθεί η πλήρης απασχόληση του εργαζόμενου πληθυσμού και να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης των υφιστάμενων διατάξεων.

Το άρθρο για την αλλαγή στην καταβολή του επιδόματος ανεργίας στους δικαιούχους έχει ως εξής:

Παράταση καταβολής επιδομάτων και ενισχύσεων ανεργίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4921/2022

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), περί της παράτασης καταβολής των απαριθμούμένων επιδομάτων και ενισχύσεων, τροποποιείται, ώστε να ισχύει για την περίπτωση που ο αναζητών εργασία προσληφθεί σε θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αναζητών εργασία που λαμβάνει το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185) ή την ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) και προσλαμβάνεται σε θέση μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας που προβλέπεται για το επίδομα ή την ενίσχυση που λαμβάνει, εξακολουθεί να λαμβάνει τις αντίστοιχες παροχές μειωμένες κατά το ήμισυ μέχρι τη λήξη της αντίστοιχης ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Οι παραπάνω παροχές δεν συνεχίζουν να καταβάλλονται σε περίπτωση επαναπρόσληφης του αναζητούντος εργασία σε εργοδότη, στον οποίον είχε απασχοληθεί τα δύο (2) έτη πριν από την έναρξη λήψης του επιδόματος ή της ενίσχυσης. Εάν, πριν από τη λήξη της ανώτατης διάρκειας του επιδόματος ή της ενίσχυσης, λήξει ή λυθεί η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, το επίδομα χορηγείται πλήρες μέχρι τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας του, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 και 14 έως 23 του ν.δ. 2961/1954 ή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, κατά περίπτωση.».

2. Η παρ. 1 ισχύει και για αιτήσεις για παράταση επιδομάτων ή ενισχύσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.